فارسی
Monday 25 September 2023

Seyd Mohammad Tabatabaee

Rank: Associate ProfessorPhone:

02144238171-5

Email:

Research Areas
Explosion Welding، Shockwave، Measurement Equipment، Machinery

Institute:
Faculty of Engineering

Program:
Mechanical Engineering

Dr. سیدمحمد طباطبائی ­قمی

رتبه: دانشیارتلفن:

02144238171-5

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
جوشکاری انفجاری، موج ضربه، تجهیزات اندازه گیری، ماشین الات

نام مرکز:
دانشکده فنی مهندسی

رشته:
مهندسی مکانیک

Courses